Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.
Brangūs po visą pasaulį pasklidę lietuviai,

Šiemet minime Mažosios Lietuvos prijungimą prie Didžiosios. Bet yra dar viena – galėtume pavadinti judrioji Lietuva. Tai visi Jūs, gyvenantys įvairiose šalyse Europoje, Šiaurės bei Pietų Amerikoje, Australijoje, taip pat Azijoje. Vieni ten gimę, kiti anksčiau ar vėliau atvykę, kuriate savo gyvenimą, auginate vaikus, o širdyje išlaikote Lietuvą ir tikėjimą.

Bažnyčiai svarbūs visi lietuviai, kad ir kur jie gyventų, todėl nuo pat pradžių katalikų kunigai keliavo kartu su savo tautiečiais. Ilgą laiką visa užsienio lietuvių sielovada rūpinosi vysk. Paulius Baltakis, OFM, o paskutiniuosius du dešimtmečius ištikimai darbavosi prel. Edmondas Putrimas. Jam netikėtai mirus, sutikau tęsti šį darbą kaip Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas.

Daugiau

Kartu su tikinčiaisiais – Vatikano širdyje, Šv. Petro Bazilikoje esančioje Lietuvai skirtoje Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje. (Nuotraukos iš arkiv. L. Virbalo asmeninio archyvo)

Naujai paskirtas užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatas arkivyskupas Lionginas Virbalas planuoja reziduoti Lietuvoje, o diasporos tikinčiuosius lankyti ir gyvai, ir virtualiai. Su kokiomis mintimis, jausmais ir pasiryžimais dvasininkas pradeda savo naująsias pareigas?

Daugiau

Lionginas Virbalas SJ Lietuvių koplyčioje Vatikane 2023 m. vasario 16 d

Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas SJ kartu su LVK pirmininku arkivysk. Gintaru Grušu bendrame laiške pakvietė pasaulio lietuvius kovo 5-ąją asmeniškai, šeimose ir parapijose prašyti Dievo palaimos tiek sau ir Lietuvai, tiek laisvę mylintiems Ukrainos žmonėms: „Nepavarkime melstis už juos ir teikti jiems pagalbą“, – paragino ganytojai metinės Maldos už lietuvius pasaulyje dienos proga.

Maldos už lietuvius pasaulyje diena, minima devintąjį kartą, kviečia „pajusti ryšį su Tėvyne ir tarpusavio bendrystę, išlaikyti viltį, įsipareigojimą tiesai, aktyviai įsitraukti į savo parapijų bei lietuviškų bendruomenių gyvenimą“, „prisiimti atsakomybę už jų ateitį, ugdyti savo tikėjimą“, – pažymėjo vyskupai. Jie prisiminė lapkričio mėnesį netikėtai mirusį LVK delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundą Putrimą, kvietė melsti Dievą už jį ir kartu prisiminti visus žemiškąjį gyvenimą baigusius tautiečius.

Daugiau

2023 m. sausio 27 d.
Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo diena

2023 m. sausio 26 dieną Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje buvo patvirtintas delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai – arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Per daugiau kaip pusantro šimto metų iš Lietuvos išvyko ir įvairiose pasaulio šalyse apsigyveno labai daug lietuvių. Užsienyje jie kūrė lietuviškas organizacijas ir parapijas, steigė mokyklas, chorus, išlaikė lietuvišką dvasią ir papročius. Jų indėlis buvo ženklus įtvirtinant Lietuvos Nepriklausomybę, išsivaduojant iš sovietinės okupacijos. Lietuvai atgavus nepriklausomybę nemažai lietuvių dėl įvairių priežasčių vėl išvyko gyventi ir dirbti užsienyje. Lietuvos istorija neatskiriama nuo išeivijos. Kad Lietuva ir ateityje išliktų gyvybinga ir stipri šalis, savo žiniomis, patirtimi, darbu taip pat reikšmingai gali prisidėti ir užsienyje gyvenantys mūsų tautiečiai.

Patarnauti lietuviams katalikams į užsienį vyko ir kunigai, o vėliau į kunigiškos tarnystės pašaukimą atsiliepė emigrantų vaikai. Jie darbavosi įvairiose lietuvių parapijose. Kad šios parapijos gyvuotų, nepamainomas buvo ir lieka katalikų pasauliečių vaidmuo. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo įkurta ir smarkiai išaugo Šv. Kazimiero moterų vienuolija.

Paskutiniuosius du dešimtmečius užsienio lietuvių katalikų sielovada rūpinosi Kanadoje gimęs prel. Edmundas Putrimas. Jo indėlis į šį darbą yra didžiulis. Jis daugybę metų lankė lietuvių parapijas ir bendruomenes visame pasaulyje, palaikė ryšius su Lietuva, aktyviai veikė įvairiose srityse bendradarbiaudamas su lietuvių organizacijomis. Jam artima buvo jaunimo sielovada, jis pasiekdavo ir tuos lietuvius, kurie buvo įtraukti į prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės pinkles. Prel. E. Putrimas ilgai vadovavo Lietuvių katalikų religinei šalpai, telkiančiai lėšas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir padedančiai įgyvendinti daugybę projektų užsienyje, bet ypač Lietuvoje. Lietuvos katalikai jaučia nuoširdžią padėką visiems, dėl kurių aukų galėjo veikti ir toliau darbą tęsia ši reikšminga šalpos organizacija.

Praėjusį rudenį visus sukrėtė netikėta prel. Edmundo Putrimo mirtis. Netekome ištikimo sielovadininko, atsidavusio Lietuvos sūnaus. Lietuvos vyskupai yra įsipareigoję toliau stiprinti po pasaulį pasklidusius lietuvius katalikus. Užsienyje šiuo metu darbuojasi būrys lietuvių kunigų. Lietuvių kilmės kunigai rūpinasi lietuviškomis parapijomis savo gimtosiose šalyse, bet sumažėjus jų skaičiui vyskupai keliolika kunigų yra nusiuntę padėti savo tautiečiams už Lietuvos ribų. Tuose Europos kraštuose, kur lietuvių mažiau, juos aplanko, aukoja Mišias ir teikia sakramentus iš Lietuvos vyskupijų atvykstantys dvasininkai.

Išeiviai lietuviai jungiasi į savo gyvenamosios šalies bendruomenes ir tampa vietinės Bažnyčios nariais, tačiau svarbu, kad jie palaikytų savo katalikišką tapatybę ir puoselėtų religinį bei kultūrinį paveldą. Užsienio lietuvių sielovados koordinavimą nuo šiol sutiko perimti arkivyskupas Lionginas Virbalas. Jis nuo šiol atstovaus Lietuvos vyskupų konferencijai ir rūpinsis lietuvių katalikų religiniu gyvenimu už Lietuvos ribų.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija


ARKIVYSKUPAS LIONGINAS VIRBALAS SJ

ARCHBISHOP LIONGINAS VIRBALAS SJ

https://www.facebook.com/lionginas.virbalas

Daugiau

Prel. Edmundas Putrimas. Luko Balandžio / „BNS Foto“ nuotrauka

Kai su prelatu Edmundu Putrimu baigėme pokalbį ir išėjome iš kavinės, Pilies gatvėje jį sustabdė nepažįstama moteris ir pasveikino: per Marijos radiją išgirdo, kad prieš kelias dienas, rugsėjo pradžioje, buvo dvasininko gimtadienis. „Ačiū Jums. Bet kad aš nešvenčiu gimtadienių...“ – nusijuokė 63-ejų kunigas. Kuris trečdalį savo gyvenimo paskyrė (ir toliau skiria) lietuvių užsienyje sielovadai.

Kanadoje, Toronte, išeivių lietuvių šeimoje gimęs E. Putrimas kunigu tapo 1985-aisiais, kai studijavo Romoje, Šv. Kazimiero kolegijoje. Jį įšventino ne kas kitas, o šv. Jonas Paulius II. „Kad galėčiau dirbti su lietuviais, reikėjo atsiklausti popiežiaus – nes Lietuva tuo metu dar buvo okupuota, neturėjome su ja tiesioginio ryšio. Tačiau buvo išeivijos lietuvių, ir Jonas Paulius II suprato, kad reikia tokios tarnystės“, – prisimena pašnekovas.

O viskas prasidėjo metais prieš kunigo šventimus, kai Toronte ir Niujorke gyvenusiam pranciškonui, šviesaus atminimo Pauliui Baltakiui OFM buvo pavesta rūpintis užsienio lietuvių sielovada, jis tapo pirmuoju istorijoje išeivijos lietuvių vyskupu. „Aš buvau paskirtas kaip diakonas įsteigti raštinę, jam padėti ir visąlaik netiesiogiai su juo bendradarbiavau. O kai jis išėjo iš pareigų 2003 m., Lietuvos vyskupų konferencija manęs paprašė perimti pareigas“, – sako Toronte gyvenantis prel. E. Putrimas, kurio pareigos – LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai.

Daugiau

Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimo dalyviai. Simono Bendžiaus nuotrauka

Rugsėjo 6–8 d. Vilniuje vyko Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas. Kunigai, kurie savo tautiečiams patarnauja įvairiose užsienio šalyje, dalijosi savo patirtimis, gerąja praktika ir problemomis.
Renginio dalyviai rado laiko apie savo sielovadinį darbą papasakoti ir „Bernardinams“. Iš pradžių dalinęsi kiek nedrąsiai, netrukus dvasininkai įsivažiavo ir turėjo kuo vienas kitą papildyti. O patirtys – labai įvairios.

Reiklios sąlygos
Kaip šios savaitės interviu minėjo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas, lietuvių dvasininkų atsiradimas išeivijoje nėra lengvas kelias. Tenka įtikinėti užsienio šalies vietinius vyskupus (bei pačią LVK), kad kunigo tikrai reikia, bei užtikrinti, kad tas kunigas finansiškai išsilaikys ir turės kur gyventi.

Daugiau

Pasidaliname Prelato Edmundo Putrimo apsilankymo momentais Argentinoje, švenčiant mūsų draugijos ,,Nemunas” 113-ąją sukaktį ir artėjant Šokių Šventei Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“, kuri įvyks šių metų gruodžio 17 d. Berisso mieste. Prelatas E. Putrimas yra Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai.

Prelatas E. Putrimas kartu su dabartiniu Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ valdybos pirmininku ir „Nemuno“ šokių kolektyvo įkūrėju Alfredo Dulkė, taip pat LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisijos Pietų Amerikos atstovu ir buvusiu šokių grupės „Nemunas” vadovu Juan Ignacio Fourment Kalvelis susitiko su Berisso miesto savivaldybės meru Fabián Cagliardi ir jo sekretore Aldana Iovanovich aptarti pasirengimą šokių šventei Argentinoje. Meras maloniai visus priėmė. Taip pat Prelatas susitiko su kunigu Gustavo Rubio Marijos pagalbininkės bažnyčioje, kur bus aukojamos Šv. Mišios prieš Šokių Šventę gruodžio mėnesį.

Argentinos lietuvių draugijos ,,Nemunas” delegacija dalyvavo Šv. Mišiose Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos parapijoje Avellanedoje, mininčioje 80 metų jubilejų, kur Prelatas E. Putrimas kartu su kunigu Sebastian Genoni aukojo Šv. Mišias.

Šokių Šventė Argentinoje „Ten, Kur Nemunas Banguoja“ prezentaciją YouTube:
https://youtu.be/0ogbkrqNqWU
ir Facebook kanaluose:
https://fb.watch/egaiwWdYUr/

Kaip žinote, visa informacija yra mūsų interneto puslapyje https://www.nemunasarg.com/evento.php

#SokiuARG
#50Nemunas

Daugiau